آغاز فعالیتهای تعمیرات میان دوره ای واحد های نیروگاه طوس با تعمیرات میان دوره ای واحد چهار

با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز پیک بار تابستان و برای حفظ آمادگی هر چه بیشتر واحدهای این شرکت، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، فعالیتهای امورهای تعمیراتی با تعمیرات میاندوره ای واحد ۴ از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵ آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، براساس جدول زمانبندی اعلام شده از طرف معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برنامه های تعمیراتی، فعالیت های تعمیرات میان دوره ای واحد ها با تعمیرات میان دوره ای واحد چهار، از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵ به مدت ۱۵ روز برای انجام پرمیتهای روتین و پرمیتهای موکول به توقف واحد آغاز گردید.
گفتنی است این دوره از برنامه تعمیرات، همانند گذشته با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و با هدف دست یابی به آمادگی لازم برای تولید زمستانی آغاز گردیده و فعالیتهای قابل توجهی در بخش های مکانیک، الکتریک و کنترل و ابزار دقیق انجام می گردد.
خاطر نشان می شود: فعالیت های تعمیراتی میاندوره ای می تواند موجب افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم و در نهایت حفظ پایایی واحدها گردد.