آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت قشم

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قشم از آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضلاب هرمزگان، سلمان افروشه که به همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشم از اجرای شبکه آبرسانی این مناطق بازدید می کرد، افزود: در اجرای این […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قشم از آغاز اجرای شبکه آبرسانی به روستای تورگان و شهرک پی پشت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی آب و فاضلاب هرمزگان، سلمان افروشه که به همراه صفری رئیس ناحیه 2 قشم از اجرای شبکه آبرسانی این مناطق بازدید می کرد، افزود: در اجرای این طرح بیش از 13 کیلومتر شبکه آبرسانی احداث می شود.

وی، اعتبار شبکه آبرسانی به تورگان و شهرک پی پشت را 20 میلیارد و 686 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: ساکنین این مناطق فاقد شبکه آبرسانی بوده که پس از اجرای طرح آب مورد نیاز آنها از آبشیرینکن مپنا و رمچاه تامین خواهد شد.

به گفته افروشه، در حال حاضر عملیات 2.5 کیلومتر از شبکه آبرسانی تورگان انجام شده است که با تکمیل آن دو هزار نفر از اهالی این روستا و شهرک پی پشت از نعمت آب بهره مند می شوند.

مدیر امور آبفای شهرستان قشم ادامه داد، آب شهرک پی پشت با تکمیل شبکه آبرسانی از آبشیرینکن مپنا و آب روستای تورگان نیز از محل آبشیرینکن در دست اقدام رمچاه تامین خواهد شد.