آزادسازی تصرفات رودخانه های کوهپایه و سیرچ شهرستان کرمان

در راستای اجرای طرح ساماندهی و آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان، از رودخانه های کوهپایه و سیرچ رفع تصرف گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، صادق محسنی مدیر امور آب شهرستان کرمان گفت: در ادامه برنامه عملیاتی آزادسازی بستر و حریم رودخانه های شهرستان کرمان، 3 مورد تجاوز […]

در راستای اجرای طرح ساماندهی و آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان، از رودخانه های کوهپایه و سیرچ رفع تصرف گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، صادق محسنی مدیر امور آب شهرستان کرمان گفت: در ادامه برنامه عملیاتی آزادسازی بستر و حریم رودخانه های شهرستان کرمان، 3 مورد تجاوز به بستر و حریم رودخانه های منطقه کوهپایه و سیرچ کرمان با همت و تلاش همکاران و کارشناسان مربوطه رفع تصرف گردید.

وی افزود: 13 مورد حکم قضایی رفع تصرفات رودخانه های سطح شهرستان از مراجع قضایی اخذ و در راستای حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه ها، با همکاری نیروی انتظامی و حضور نماینده دادستان در سطح شهرستان، این امر در حال انجام است.