معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اعلام کرد :

آزادسازی بیش از 19هکتار از اراضی تصرف شده رودخانه های فارس

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس بااعلام این مطلب اظهار نمود : متاسفانه حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه های فارس همچنان دستخوش تصرف ، تخریب و تغییراتی است که شکل و مسیر حرکت این مجراهای آبی را تغییر می دهد ، احتمال حوادث ناگوار جانی و مالی را به هنگام وقوع سیلاب پدید می آورد و می تواند آسیب های قابل توجهی را به محیط زیست وارد کند.

کرامت الله کریمی مزیدی گفت : مقابله با جرائمی نظیر  تصرف و انواع ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه ها و سایر مجراهای آبی، برداشت غیرمجاز مصالح شن وماسه از بستر رودخانه ها و هرگونه

تخریب دیگر  کماکان ادامه دارد به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون 225عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و آبراهه ها انجام شده که منجر به آزادسازی بیش از19 هکتار از اراضی

حریم و بستر این مجراهای آبی شده است.

کریمی مزیدی افزود : تصرف کنندگان و تخریب کنندگان حریم و بستر مجراهای آبی استان حین ازتکاب جرم بارها مورد برخورد قرار گرفته اند به طوری که در طی 225عملیات بیان شده 104 دستگاه اعم از

لودر و کامیون متعلق به آنان با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی توقیف شده است.