آب پنهان

آیا می دانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما،۱ لیتر آب مصرف می شود؟ آیا می دانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه تان ۸۱۱ لیتر آب مصرف شده؟ آیا می دانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده می خورند ۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟ آیا […]

آیا می دانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما،۱ لیتر آب مصرف می شود؟
آیا می دانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه تان ۸۱۱ لیتر آب مصرف شده؟
آیا می دانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده می خورند ۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟
آیا می دانید *هر شلوار لی* که هر یک از ما می پوشیم برای تولیدش *۱۰۰۰ هزار لیتر آب* صرف شده است؟
این ها آب پنهان در زندگی ما هستند.

مصرف آب پنهان ما انسان ها، ۹۱ درصد مصرف آبی است که هر روز مصرف می کنیم.
و بخش زیادی از آن مربوط به محصولات خوراکی و پوشش و لوازم زندگی می شوند.