معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب کاشان خبرداد:

آبفای کاشان در آستانه دریافت گواهی نامه بین المللی مدیریت انرژی

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: آبفای کاشان با آگاهی از مسئولیت اجتماعی خود در حفظ محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی و تلاش در استفاده بهینه و موثر از انرژی در آستانه دریافت گواهینامه بین المللی ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ قرار گرفته است.

علی دلخواه گفت : هدف از این استاندارد توانمندسازی شرکت آب و فاضلاب کاشان در خصوص استقرار فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی، بهره برداری و مصرف انرژی است.

وی افزود:پیاده سازی این استاندارد، افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرآیندهای سازمان، کاهش هزینه های انرژی، ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی را در پی خواهد داشت.

دلخواه تصریح کرد: دامنه کاربرد گواهی نامه شامل فرایندهای آب رسانی شامل تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع و همچنین جمع آوری و تصفیه فاضلاب و ساختمان های اداری می باشد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب کاشان گفت: نظر به ممیزی های انجام شده از تاسیسات آب رسانی، تصفیه خانه فاضلاب و ساختمان اداری ستاد شرکت و همچنین انجام ممیزی از دفتر سیستم های کنترل و انرژی، دفتر آموزش و منابع انسانی و اداره بازرگانی و بررسی مستندات، از جهت عدم وجود عدم انطباق کلی در فرآیندهای مذکور و بر اساس گزارش ممیزی که در جلسه ی اختتامیه قرائت گردید صدور گواهی نامه برای شرکت آب و فاضلاب کاشان مورد تائید قرار گرفته است.