- پایگاه خبری آب و فاضلاب، برق, برقآب - http://barghab.ir/ir -

خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485…

خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت RS 485 [1]ستاد راهبردیشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ1399/06/191399/06/24
خرید انواع مفصل حرارتی 185* 1بیست کیلوولت و انواع مفصل فشار ضعیف -991010404-991010405 [2]ستاد راهبردیشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ1399/6/201399/6/25

 

اطلاعات بیشتر:

http://moamelat.tbtb.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=7&fkeyid=&siteid=1&pageid=588 [3]