200 كيلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزيع برق گيلان ايمن تر شدند

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
به گزارش روابط عمومي برق گيلان،

مجري طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه

با شناسايي نقاط بحراني، ايمني حدود 200 كيلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزيع محدوده مركز و شرق استان گيلان افزايش يافت.

مهندس بيژن مجري طرح خطوط معاونت طرح وتوسعه اين شركت گفت: با توجه به بروز موارد متعدد قطع خطوط تأمين برق در اثر نزديكي يا برخورد خطوط در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزيع با خطوط توزيع نيروي برق طي بارش هاي برف سالهاي قبل و خسارتهاي مستقيم و غير مستقيم هنگفت ناشي از آن، افزايش ايمني خطوط انتقال و فوق توزيع محدوده مركز و شرق استان گيلان در دستور كار قرار گرفت كه به همين منظور ابتدا تيم كارشناسي به شناسايي نقاط بحراني پرداختند و موفق شدند 38 نقطه بحراني را شناسايي كنند.

مجري طرح خطوط معاونت طرح و توسعه افزود: پس از شناسايي نقاط بحراني خطوط برق شركت برق منطقه اي گيلان، 450 متر كاور عايقي (MVLC) خريداري شد.

اين كاورهاي عايقي روي خطوط فوق توزيع محدوده مركز و شرق گيلان نصب شد كه با نصب اين كاورهاي عايقي، ايمني حدود 200 كيلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزيع محدوده مركز و شرق استان گيلان در مقابل قطعي هاي ناشي از نزديكي يا برخورد خطوط در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزيع با خطوط توزيع نيروي برق افزايش يافت.

گروه خبر: