یکصد و هفتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
به ریاست مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

یکصد و هفتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی سه شنبه 15 آبان ماه به ریاست مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.  

در این جلسه در خصوص قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بحث و گفت و گو و همچنین گزارشی تحت عنوان الزامات اجرای آبیاری نوین ارائه شد و در ادامه  اعضای جلسه به بیان نظر ها و دیدگاه های خود پرداختند و در پایان جمعبندی لازم توسط مهندس حبیبی بعمل آمد.