گفتگوی صمیمانه مدیرعامل با همکاران دربازدید از قسمت های مختلف شرکت

Printer-friendly version
شنبه, دى 15, 1397
مدیرآبفای منطقه 4 تهران از بخشهای مختلف شرکت بازدید کرد.

bazdid 1 26

bazdid 1 27

bazdid 2 13

bazdid 2 14

bazdid 1 24

bazdid 1 25

bazdid 1 15

bazdid 2 10

bazdid 1 23

bazdid 1 22

bazdid 2 12

bazdid 1 20

bazdid 2 11

bazdid 1 17

bazdid 1 11

bazdid 2 5

bazdid 1 6

bazdid 2 4

bazdid 1 7

bazdid 1 29

bazdid 2 16

bazdid 2 17

bazdid 1 3

bazdid 2 2

bazdid 2 3

bazdid 1 4

bazdid 2 9

bazdid 2 7

bazdid 2 6

bazdid 2 8

گروه خبر: