کسب عنوان کارفرمای برترازسوی انجمن بین المللی بتن آمریکا

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 19, 1397
آب منطقه ای سیستان وبلوچستان عنوان کارفرمای برترمرکزتحقیقات بتن را گسب کرد.

هیات رئیسه انجمن بین المللی بتن آمریکا(ACI)شاخه ایران ومرکزتحقیقات بتن ایران شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان رابرای احداث سدمخزنی شهری کوروتاسیسات وابسته به عنوان کارفرمای برترمعرفی کرد.  

لوح تقدیروتندیس ویژه همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا(ACI)طی مراسمی به مهندس اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان اهداشد.