کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی استان در (جشنواره شهید رجایی)

Printer-friendly version
دوشنبه, شهريور 19, 1397

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی استان در (جشنواره شهید رجایی)

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی استان در (جشنواره شهید رجایی)

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی استان در (جشنواره شهید رجایی)

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاه های اجرایی استان در (جشنواره شهید رجایی)

گروه خبر: