پيشرفت هشتادو پنج درصدي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در كشور

Printer-friendly version
پنجشنبه, آذر 15, 1397
ويژگي امسال پروژه هاي اقتصاد مقاومتي رويكرد توزيعي آن است.

مشاورمديرعامل ودبيركميته اقتصاد مقاومتي شركت مادر تخصصي توانيرگفت: ويژگي امسال پروژه هاي اقتصادمقاومتي رويكرد توزيعي آن است.

به گزارش روابط عمومي توزيع اهواز، مشاور مديرعامل و دبيركميته اقتصادمقاومتي شركت مادر تخصصي توانير : ويژگي امسال پروژه هاي اقتصادمقاومتي رويكرد توزيعي آن است.

مهندس مسعودمعين پور مشاور مديرعامل و دبير كميته اقتصاد مقاومتي توانير در دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه ي بهره برداري شبكه توزيع بيان داشت: بحث اقتصاد مقاومتي ساليان زيادي است كه توسط مقام معظم رهبري بيان شده است و طي سالهاي قبل پروژه هاي خوبي در حوزه انتقال و توزيع داشتيم كه  7 پروژه در بحث توزيع، انتقال، پستها، خطوط فاينانس بود كه به خوبي درحال انجام مي باشد. ولي امسال پروژه هاي اقتصاد مقاومتي يك ويزگي دارد وآن رويكرد توزيعي است.

وي در ادامه افزود: هرچهار پروژه اي كه ما دربحث اقتصاد مقاومتي در توانير داريم رويكرد توزيعي دارند و مباحثي همچون مولدهاي پراكنده، كاهش تلفات، كنتورهاي هوشمند را در بر مي گيرند. طرح فهام هم دوبخش چاههاي كشاورزي كه از سال گذشته هدف گذاري شده و بالاتر از آن 50هزار مورد نظر به همت همكاران نتيجه رسيده است و در بحث ديماندي نيز بيش از 50 درصد انجام شده است.

معين پور در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در سال گذشته پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بالاي 85درصد پيشرفت داشته و امسال نيز تحرك و رويكرد خوبي درحال انجام است و شاهد به تحقق رسيدن پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مي باشيم. در پروژه شهيد رجائي كل وزاررت نيرو  و توانير لوح تقدير از رياست جمهوري دريافت كردندو از وزارتخانه هاو سازمانهاي برتر شدند.

دبير كميته اقتصاد مقاومتي توانير با اشاره به دستاوردهاي مقاومتي در بخش توليدات پراكنده تصريح كرد: امسال عملكردها به حمدالله بسيار عالي است  و در حوزه توليد پراكنده برنامه مورد نظر 200مگاوات بود كه تا كنون 176مگاوات به نتيجه رسيده است.

وي همچنين با طرح مبحث تلفات انرژي الكتريكي خاطر نشان ساخت: تلفات انرژي در كل كشور بالا بود وخصوصا در خوزستان  واهواز به 45درصد مي رسيد ولي طبق آخرين گزارشي كه خدمت دكترجهانگيري فرستاديم در حال حاضرتلفات انرژي الكتريكي كشور 10.3درصد ونزديك به زير ده رسيدن است. همانگونه كه مهندس كريمي گفتندتلفات اهواز امروز به 13 درصد رسيده است. كه كاهش اين مقدار واقعا كار بزرگي بود.

مشاور مديرعامل توانير در اقتصاد مقاومتي درپايان سخنان خود گفت:كارهاي خوبي در سطح شبكه برق اهواز انجام شده است و به گفته مديرعامل محترم اين شركت اگرفقط يك منطقه را در اهواز مديريت كنيم مثل اينكه به اندازه يك استان صرفه جوئي شده است و با توجه اين نكات مهم ذكر دو مورد را ضروري مي دانم يكي اينكه حساسيتي كه در برق اهواز وجود دارد به كل كشورتسري پيدا كند و مورد دو اين است كه بد مصرف كنندگان برق را در دستور كار قرار دهيم.     

گروه خبر: