پروژه‌های عمرانی آماده كلنگ‌زني وقابل افتتاحیه شرکت آب منطقه‌ای گلستان

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 19, 1397
پروژه‌های عمرانی آماده كلنگ‌زني وقابل افتتاحیه شرکت دردهه فجر سال 1397

 

 

ردیف شماره طبقه بندی طرح  عنوان طرح  عنوان پروژه سال شروع سال خاتمه  استان محل اجرا زمان بهره برداری در سال 1397 وضعیت طرح  محل اجراء کل اعتبار هزینه شده برای پروژه های قابل افتتاح اعتبار مورد نیاز برای پروژه های کلنگ زنی  هدف مقدار واحد میزان اشتغال مستقیم پس از بهره برداری (نفر) میزان اشتغال غیر مستقیم پس از بهره برداری (نفر) توضیحات
افتتاح  کلنگ زنی شهر روستا استانی ملی جمع
1 1307003012 طرح های کوچک تامین آب استان پوشش بتنی کانال انتقال آب
نوده خاندوز (بازه اول)
1396 ### گلستان بهمن 1397 * --- آزادشهر نوده خاندوز 1237 0 1,237 0 تامین و عرضه آب 0.2 میلیون متر مکعب -- -- کانال بتنی مسلح با ابعاد1*1 به طول 130متر
2 1307003012 طرح های کوچک تامین آب استان احداث کانال انتقال آب محمدآباد 1396 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان محمد آباد 8000 0 8,000 0 تامین و عرضه آب 0.1 میلیون متر مکعب -- -- کانال بتنی ذوزنقه ای به طول  1350متر
3 1307003012 طرح های کوچک تامین آب استان احداث کانال بتنی سد کوچک مخزنی ولاغوز(بازه اول) 1395 ### گلستان بهمن 1397 * --- کردکوی ولاغوز 900 0 900 0 تامین و عرضه آب 0.2 میلیون متر مکعب -- -- کانال بتنی مسلح با ابعاد0.8*0.8 به طول 315متر
4 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه های آلماکولی و قره چای (قورچای) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- آزادشهر -- 200 0 200 0 مهندسی رودخانه 2.8 کیلومتر -- -- لایروبی آلماکولی 2.8کیلومتر
5 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی مسیل قشلاق 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- آزادشهر -- 355 0 355 0 مهندسی رودخانه 1.7 کیلومتر -- -- لایروبی قشلاق 400 متر- فارسیان 700 متر- مهدی آباد 600 متر  
6 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو و سرشاخه ها 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- آق قلا -- 1250 0 1,250 0 مهندسی رودخانه 3.6 کیلومتر -- --  لایروبی رودخانه قره سو   و سرشاخه ها 3.6 کیلومتر 
7 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیوار سازی رودخانه زیارت (قربان آباد)) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- آق قلا قربان آباد 1500 0 1,500 0 مهندسی رودخانه 0.074 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه زیارت در محدوده روستای قرن آباد بطول حدود 74 متر و ارتفاع 3 متر (2)
8 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و ساماندهی مسیل عباس آباد 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- آق قلا عباس آباد 1000 0 1,000 0 مهندسی رودخانه 0.074 کیلومتر -- -- دیواره سازی مسیل عباس آباد در محدوده روستای عباس آباد بطول حدود 74 متر و ارتفاع 3 متر
9 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه نوکنده 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- بندرگز نوکنده 550 0 550 0 مهندسی رودخانه 1.7 کیلومتر -- -- لایروبی نوکنده از راه آهن به سمت شمال به طول1.7 کیلومتر
10 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی وتثبیت بستر رودخانه گزشرقی 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- بندرگز گز 680 0 680 0 مهندسی رودخانه 0.06 کیلومتر -- -- دیوار گز شرقی به طول 60 متر و ارتفاع 3 متر
11 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه قره سو و سرشاخه ها 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- ترکمن -- 530 0 530 0 مهندسی رودخانه 1.5 کیلومتر -- --  لایروبی رودخانه قره سو حدود 1/5 کیلومتر و عرض متوسط 17 متر و عمق 1 متر 
12 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر  رودخانه قره سو(روستای قره سو) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- ترکمن -- 440 0 440 0 مهندسی رودخانه 0.02 کیلومتر -- -- دیواره روستای قره سو 20 متر  و ارتفاع 3 متر
13 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه نیلبرگ(رامیان) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- رامیان -- 130 0 130 0 مهندسی رودخانه 3 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه نیلبرگ به طول 3 کیلومتر-
14 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی وتثبیت بستررودخانه نیلبرگ(رامیان) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- رامیان -- 580 0 580 0 مهندسی رودخانه 0.045 کیلومتر -- -- دیوار سنگی نیلبرگ به طول 45 متر و ارتفاع 3 متر
15 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی رودخانه دوبرار(حسین آباد) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- رامیان حسین آباد 780 0 780 0 مهندسی رودخانه 1.5 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه دوبرار 1.5 کیلومتر
16 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی  و تثبیت بسترمسیل برفتان 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- علی آباد کتول برفتان 1052 0 1,052 0 مهندسی رودخانه 0.03 کیلومتر -- -- دیواره  روستای برفتان  بطول حدود 30 مترو ارتفاع 3 متر
17 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه های غازمحله و نامن 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- کردکوی نامن 500 0 500 0 مهندسی رودخانه 3 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه غاز محله 3  کیلومتر -لایروبی رودخانه نامن 2.5 کیلومت
18 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی  و تثبیت بستر رودخانه بالاجاده 2 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- کردکوی بالاجاده 840 0 840 0 مهندسی رودخانه 0.043 کیلومتر -- -- دیوار قلندرآیش به طول 43 متر  و ارتفاع 3 متر
19 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی سرشاخه گرگانرود از روستای قارانگی جنگل تا گوگچه 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- کلاله -- 200 0 200 0 مهندسی رودخانه 4.6 کیلومتر -- -- لایروبی قارانجی جنگل به طول 4.6 کیلومتر
20 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان  تثبیت بستر وساماندهی مسیل قره آغاچ 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- کلاله -- 545 0 545 0 مهندسی رودخانه 0.03 کیلومتر -- -- تثبیت بستر مسیل قره آغاچ بطول حدود 30 متر و عرض بستر 3.5 متر و عمق 2 متر
21 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه اوغان و انشعابات 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گالیکش -- 150 0 150 0 مهندسی رودخانه 3 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه اوغان 3 کیلومتر 
22 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان  دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه اوغان(فرنگ) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گالیکش -- 1162 0 1,162 0 مهندسی رودخانه 0.04 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه اوغان بطول 40 متر و عرض متوسط 0.85 و ارتفاع 3 متر
23 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه باغ گلبن 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان -- 1000 0 1,000 0 مهندسی رودخانه 1.5 کیلومتر -- -- رودخانه باغ گلبن به طول 1.5 کیلومتر 
24 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه زیارت 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان -- 230 0 230 0 مهندسی رودخانه 3 کیلومتر -- -- رودخانه زیارت از فرودگاه به سمت جنوب 3 کیلومتر 
25 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه النگدره (زنگیان -  نیایش1) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان -- 820 0 820 0 مهندسی رودخانه 0.017 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه النگدره بطول 17متر و عرض متوسط 0.85 و ارتفاع 3 متر
26 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه زیارت (پایین دست روستای زیارت) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان -- 705 0 705 0 مهندسی رودخانه 0.017 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه زیارت بطول 17متر و عرض متوسط 0.85 و ارتفاع 3 متر
27 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و ساماندهی رودخانه تقی آباد 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گرگان -- 520 0 520 0 مهندسی رودخانه 0.017 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه تقی آباد بطول 17متر و عرض متوسط 0.85 و ارتفاع 3 متر
28 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه بایرام شالی و قره تکن(باغلیمرامه) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گنبد -- 1000 0 1,000 0 مهندسی رودخانه 8 کیلومتر -- -- لایروبی قره تکن 8 کیلومتر -   بایرام شالی4 کیلومتر 
29 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گرگانرود(آق آباد) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گنبد -- 2900 0 2,900 0 مهندسی رودخانه 0.07 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه گرگانرود بطول70متر و عرض متوسط 1.45و ارتفاع 5متر
30 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه گرگانرود و انشعابات 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گمیشان -- 450 0 450 0 مهندسی رودخانه 2.5 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه گرگانرود بطول حدود 2/5 کیلومتر 
31 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی کانال گمیشان 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گمیشان -- 400 0 400 0 مهندسی رودخانه 2.5 کیلومتر -- --  لایروبی  کانال گمیشان حدود 2.5 کیلومتر
32 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر کانال گمیشان 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گمیشان -- 663 0 663 0 مهندسی رودخانه 0.012 کیلومتر -- -- خشکه چینی و بتن ریزی بطول حدود 120 متر و عرض متوسط 7 متر و ارتفاع 0/2 متر
33 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی مسیلها و سرشاخه های رودخانه اترک 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- مراوه تپه -- 900 0 900 0 مهندسی رودخانه 4 کیلومتر -- -- لایروبی رودخانه اترک و سرشاخه ها بطول 4 کیلومتر
34 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان لایروبی و ساماندهی رودخانه چهل چای و انشعابات 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- مینودشت -- 100 0 100 0 مهندسی رودخانه 1 کیلومتر -- --  لایروبی رودخانه چهل چای بطول حدود 1 کیلومتر 
35 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه نرماب(آرام نرو) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- مینودشت -- 215 0 215 0 مهندسی رودخانه 0.015 کیلومتر -- -- دیواره سازی رودخانه نرماب بطول حدود 15 متر و ارتفاع 3 متر
36 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان بازسازی دیواره رودخانه محمد آباد - سه راهی چلی  1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- علی آباد کتول -- 2000 0 2,000 0 مهندسی رودخانه 0.05 کیلومتر -- -- دیواره سازی بطول 50 متر دیوار به ارتفاع 5 متر 
37 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان بازسازی و تثبیت بستر کانال گمیشان 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گمیشان -- 1000 0 1,000 0 مهندسی رودخانه 0.06 کیلومتر -- -- خشکه چینی و بتن ریزی بطول حدود 60 متر و عرض متوسط 7 متر و ارتفاع 0/2 متر
38 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان بازسازی و تثبیت بستر رودخانه ساری سو 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- مراوه تپه -- 700 0 700 0 مهندسی رودخانه 0.034 کیلومتر -- -- کف بند در رودخانه ساری سو بطول 34 متر و عرض متوسط 3.5 متر 
39 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان عملیات ادامه رپر گذاری رودخانه اوغان 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گالیکش -- 200 0 200 0 مهندسی رودخانه 3 کیلومتر -- -- تعداد 62رپر  در رود خانه نرماب بطول حدود3کیلومتر
40 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان  رپر گذاری رودخانه گرگانرود 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- گنبد -- 500 0 500 0 مهندسی رودخانه 4 کیلومتر -- -- تعداد 81 رپر  در رود خانه نرماب بطول حدود 4 کیلومتر
41 1307005005 مطالعه و اجرای مهندسی رودخانه های استان عملیات ادامه رپر گذاری رودخانه نرماب (بالادست پل ورودی شهر) 1397 ### گلستان بهمن 1397 * --- مینودشت -- 150 0 150 0 مهندسی رودخانه 3.5 کیلومتر -- -- تعداد 77 رپر  در رود خانه نرماب بطول حدود 3.5کیلومتر
42 1307006004 بازسازی و بهسازی ایستگاه های آب سنجی حوضه گرگانرود بازسازی کامل ایستگاه آب سنجی یساقی 1397 ### گلستان بهمن 1398 * --- کردکوی -- 100 0 100 0 بهبود بهره برداری و
حفاظت منابع آب
_ _ -- --  
جمع کل           37,134 0 37,134 0