واگذاری حجمی عملیات مربوط به قرائت کنتور و توزیع قبوض ،...

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 13, 1397
شرکت آبفار البرز
کد : ۹۷۰۱۱
عنوان آگهی : واگذاری حجمی عملیات مربوط به قرائت کنتور و توزیع قبوض ، وصول مطالبات آب بها شناسایی وقطع انشعابات غیر مجازتا حصول نتیجه ، نصب کامل انشعابات مجاز وتعویض کنتور در روستاهای تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز
آگهی در محدوده : سراسری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
محل دریافت اسناد : بستر سامانه تدارکات اکترونیک دولت (ستاد)
تلفن تماس : ۰۲۶۳۲۷۶۰۶۳۶
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۶۰۰۲
عنوان روزنامه : مواجهه
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳