واگذاري عمليات تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 31, 1399
شرکت توزیع نیروی برق گیلان
عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي امورهاي توزيع برق يك و سه رشت و رودبار(بلوك 1) به شماره 12-99  جديد!

  

عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي امورهاي توزيع برق دو و چهار رشت و فومن (بلوك 2) به شماره 13-99  جديد!

    

عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات تست و بازرسي انشعاب مشتركين عادي امورهاي توزيع برق 5رشت، شفت، آستانه اشرفيه و صومعه سرا (بلوك 3) به شماره 14-99  جديد!

 

عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري تست و بازرسي مشتركين عادي برق شهرستانهاي آستارا، ماسال، تالش،انزلي و رضوانشهر(بلوك 4) به شماره 15-99  جديد!

    

عنوان: مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات تست و بازرسي مشتركين عادي امورهاي توزيع برق رودسر، لنگرود،لاهيجان، سياهكل و املش (بلوك5) به شماره 16-99  جديد!