نصب ۱۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب، اجرای ۱۰۰۰ متر شبکه فاضلاب در شهر کاشان

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
شركت آب و فاضلاب كاشان
عنوان مناقصه تاريخ انتشار آخرين مهلت
نصب ۱۰۰۰ فقره انشعاب فاضلاب، اجرای ۱۰۰۰ متر شبکه فاضلاب در شهر کاشان ۹۸/۹/۱۰ ۹۸/۹/۱۸