مناقصه شماره ۹۷.۱۵۸ واگذاري كار خط گرم,...

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 5, 1397
شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي
مناقصه شماره ۹۷.۱۵۸ واگذاري كار خط گرم از راه نزديك در ناحيه كاشمر و تربت جام ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
_______________________________________________________________________
مناقصه شماره ۹۷.۱۰۶ خريد انوع سيم و كابل ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
_______________________________________________________________________