مناقصه رفع خاموشی ،حوادث و نت در شهرستان فسا

Printer-friendly version
پنجشنبه, اسفند 22, 1398
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

 مناقصه رفع خاموشی ،حوادث و نت در شهرستان فسا

http://tender.tavanir.org.ir/detailListPage.asp?id=2&no=99-1-9-32&SubSher=28../portals/0/bazargani/ejraee/tadarokat/991932.pdf