مناقصه حفر چاه اردوگاه شهدای حلبچه کنگاور,....

Printer-friendly version
شنبه, مهر 14, 1397
شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
کد : ۹۷-۲۸
عنوان آگهی : مناقصه حفر چاه اردوگاه شهدای حلبچه کنگاور
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : اخبار صنعت-کار و کارگر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

 

کد : ۹۷-۲۸
عنوان آگهی : تجدید مناقصه آبرسانی شادمان کرمانشاه
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
تلفن تماس : ۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۰۱۱۰۱۰۰۷۱۴۶۲۱۷
عنوان روزنامه : اخبار صنعت-کار و کارگر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵