مانور اطفاء حريق در امور برق شرق شهرستان زنجان برگزار شد

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
با هدف افزايش سطح آمادگي پرسنل گروه عمليات

مانور اطفاء حريق و آموزش موارد ايمني در شرایط بحرانی ،در امور برق شرق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مانور اطفاء حريق و آموزش موارد ايمني در مواقع بحران هاي احتمالي توسط پرسنل اداره بهره برداري در امور برق شرق شهرستان زنجان برگزار شد.

محمدرضا جعفري مسئول هماهنگي گروه ايمني امور برق شرق گفت: اين مانور با هدف افزايش سطح آمادگي پرسنل گروه عمليات، جهت اتخاذ تصميم صحيح، دقيق و به موقع در مواقع بروز حادثه صورت گرفت.

گفتنی است در اين مانور ضمن ارائه راهکارهای اطفاء حریق به پرسنل، نحوه کار با کپسول‌های آتش نشانی، لزوم حفظ خونسردی، آموزش اطفای حریق، توصیه به مقررات ایمنی، تجزیه و تحلیل حوادث آموزش داده شد.

گروه خبر: