قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز...

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 2, 1398
شرکت آبفای کرمان
کد : ۷۳/الف/۱۱-۹۸م
عنوان آگهی : قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... منطقه یک شهرکرمان قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و ... منطقه دو شهرکرمان
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای کرمان
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شماره صفحه روزنامه :  
سایت منتشر کننده آگهی :  
متن آگهی :

آگهی مناقصه شماره : ۷۳/الف/۱۱-۹۸م

شرکت آب وفاضلاب استان کرمان در نظردارد مناقصات مشروحه به شرح جدول زیر را به صورت جداگانه از محل اعتبارات داخلی با برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی که دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه ومجوز از اداره کارورفاه وامور اجتماعی می باشند، دعوت می شود جهت دریافت اسنادمناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ: ۹۸.۱۱.۰۸

به دفتر قراردادهای شرکت مراجعه نمایند. مشخصات این مناقصه درسایت شرکت مهندسی آب وفاضلاب استان کرمان به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

 ردیف

شرح کار

مبلغ برآورد

(ریال)

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

۱

 قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و.... منطقه یک شهرکرمان      

۱۹.۴۴۵.۱۱۲.۴۳۳

۹۷۲.۲۵۶.۰۰۰  

۲

 

قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک ، گزارشات و اپراتوری و ...  منطقه دو شهرکرمان      

۲۰.۱۱۶.۸۷۱.۲۶۰

۱.۰۰۵.۸۴۴.۰۰۰

-        آخرین مهلت تسلیم پاکات ساعت:۱۱ روز پنج شنبه   مورخ ۹۸.۱۱.۱۷

-        تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب و ج ساعت :۸:۳۰ روز شنبه   مورخ: ۹۸.۱۱.۱۹

-        لازم به ذکر است درزمان بازگشایی پاکت های "الف، ب و ج"،   یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشته باشد.

آدرس: کرمان-بلوار ۲۲ بهمن- شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن ۰۳۴۳۳۲۲۲۲۸۲