فراخوان شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان " RTU...

Printer-friendly version
يكشنبه, اسفند 25, 1398
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مناقصات

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
98/14784/503 فراخوان شناسايي توليد كنندگان و يا تامين كنندگان " RTU " و " باتري شارژر " جديد! فراخوان 1398/12/20 1399/02/10 1399/02/10 1399/02/10 مشاهده اطلاعات کامل
98/14779/503 فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران فعال در زمينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع فراخوان 1398/12/20 1399/02/10 1399/02/10 1399/02/10 مشاهده اطلاعات کامل
98/14764/503 برون سپاری بازدید و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیههای یکو دودر محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز یک مرحله ای 1398/12/21 1399/01/31 1399/01/16 1399/01/31 مشاهده اطلاعات کامل
98/14672/503 انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی یک مرحله ای 1398/12/21 1399/01/31 1399/01/16 1399/01/31 مشاهده اطلاعات کامل
98/14530/503 خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح اسناد مناقصه دو مرحله ای 1398/12/20 1399/02/03 1399/01/20 1399/02/03 مشاهده اطلاعات کامل
98/14542/503 نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری و دایری انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیردیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز ) به تعداد 35747 رشته ) و اجرای پروژه برقدار کردن تابلو کنتور متقاضیان انشعاب عادی از شبکه موجود یک مرحله ای 1398/12/17 1399/01/17 1398/12/27 1399/01/17 مشاهده اطلاعات کامل
98/14226/503 انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط یک مرحله ای 1398/12/13 1399/01/20 1398/12/26 1399/01/20 مشاهده اطلاعات کامل
98/14224/503 انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشارضعیف مسی به کابل خود نگهدار با تامین کابل خود نگهدار توسط کارفرما در امورهای الف –گلستان ب – قراملک ج – اندیشه مطابق لیست تجهیزات برآوردی و نقشه یک مرحله ای 1398/12/13 1399/01/20 1398/12/26 1399/01/20 مشاهده اطلاعات کامل