فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب ...

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
شرکت آبفای همدان
کد : ع/۲-۹۷/۱۹۳
عنوان آگهی : فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت دیوار کشی سایت تصفیه خانه فاضلاب فامنین به طول ۷۰۰ متر به شماره ع/۲-۱۹۳/۹۷
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای همدان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
محل دریافت اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان ۲۰۰۹۷۷۰۰۱۰۰۰۰۲۵ انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تلفن تماس : ۳۸۲۳۳۸۸۹
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : حساب شبا ۹۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۲۵۳۰۷۱۴۵۵۶۱ نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده.
عنوان روزنامه : سپهر غرب
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵