عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بیله سوار,تکمیل باقیمانده خط انتقال فاضلاب مسکن مهر نمین

Printer-friendly version
چهارشنبه, فروردين 15, 1397
شرکت آبفای اردبیل
کد : ۹۶/۳۵
عنوان آگهی : عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب بیله سوار
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
محل دریافت اسناد : واجدین شرایط میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به دریافت اسناد از www.setadiran.irاقدام نمایند.(واجدین شرایط شرکت در مناقصه لازم است در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند)
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : تماشاگران امروز
تاریخ انتشار :

۱۳۹۶/۱۲/۲۱

کد : ۹۶/۳۶
عنوان آگهی : تکمیل باقیمانده خط انتقال فاضلاب مسکن مهر نمین
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
محل دریافت اسناد : واجدین شرایط میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به دریافت اسناد از www.setadiran.irاقدام نمایند.(واجدین شرایط شرکت در مناقصه لازم است در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند)
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : ستاره صبح
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱