عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستاهای میموندره و مهستان شهرستان ابهر

Printer-friendly version
شنبه, خرداد 24, 1399
شركت آب وفاضلاب استان زنجان
شماره مناقصه 99-25
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي عمرانی
مدت انجام کار يا تحويل کالا 4 ماه شمسی
مبلغ تضمين 354,707,373
تضمين شرکت در مناقصه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است .
عنوان آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای پروژه آبرسانی روستاهای میموندره و مهستان شهرستان ابهر
مبلغ برآورداوليه 7,094,147,466
مهلت خريد اسناد 1399/04/03
بها سند رایگان
محل دريافت اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد .
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
شرکت منتشر کننده شهری زنجان
محل اجراي پروژه استان زنجان - شهرستان ابهر
مهلت ارسال مدارک 1399/04/14
تاريخ گشايش پاکات 1399/04/15
تلفن تماس 02433027143
شماره حساب جهت سپرده حساب 1733059199 بنام شركت آب وفاضلاب استان زنجان نزد بانك تجارت شعبه کوی قائم زنجان.
عنوان روزنامه روزنامه کائنات
تاريخ انتشار 1399/03/25
تاريخ انقضا آگهي 1399/04/14