عملیات اجرایی خطوط جمع آوری چاه ها با لوله گذاری با لوله های چدن نشکن

Printer-friendly version
شنبه, خرداد 24, 1399
آبفای غرب استان تهران
شماره مناقصه 99/23
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي جاری
عنوان آگهي عملیات اجرایی خطوط جمع آوری چاه ها با لوله گذاری با لوله های چدن نشکن (داکتیل) و پلی اتیلن به مخزن صباشهر و اصلاح شبکه توزیع آب در محدوده شهرصباشهر
محل دريافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.srtsdirsn.ir
شرکت منتشر کننده آبفای غرب استان تهران
تاريخ انتشار 1399/03/24
تاريخ انقضا آگهي 1399/04/15