عملکرد 150 درصدی شرکت آبفاردربرخورد با انشعابات غیرمجاز

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 12, 1397
3هزار و 762 انشعاب غیرمجاز درسال 96 جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان،مجیدجمالی زاده معاون نظارت بربهره برداری شرکت آبفار استان کرمان گفت:درسال 96ازمجموع 2هزارو500انشعاب غیرمجازکه باید جمع آوری می شد3هزار و762انشعاب عملکرد داشتیم که نشان دهنده حرکت جلوتر از برنامه ما بود.

وی افزود: انشعاب غیرمجاز به استفاده غیرمجاز افراد ازاشتراک ویا استفاده از آب بدون دریافت اشتراک وپرداخت آب بها گفته می شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجازاز آب ، برق و...که در تیرماه ابلاغ شد هرشخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط به شرح موارد مندرج در قانون جریمه می شود .

جمالی زاده تصریح کرد: در سال 97در شرکت آبفار استان کارگروه اقتصاد مقاومتی وطرح همیاران آب هردو برخورد جدی با دارندگان انشعاب غیرمجاز را در دستور کار دارند.

وی گفت: برآورداولیه ما ازوجود انشعابات غیرمجازحدود 15هزارانشعاب بود این درحالی است که 265هزاراشتراک آب روستایی درسطح استان داریم.

جمالی زاده با تاکید براینکه برخورد وحذف انشعابات غیرمجاز به تدریج انجام می شود وهیچ گاه شایداین مسئله به صفرنرسد خاطرنشان کرد: برنامه ای که ما برای برخورد با15هزار اشتراک برآورد شده اولیه تعریف کردیم سالانه حذف وجمع آوری 3هزاراشتراک بود که طی 5سال باید انجام شود که از برنامه جلوتر هستیم.

وی بیان داشت: در سال 97نیز برنامه جمع آوری 3هزار و500انشعاب غیرمجاز تعریف شده است که در 7ماهه ابتدای سال 2هزار و360اشتراک غیرمجاز ویا انشعاب غیرمجازشناسایی وحذف  ویا جمع آوری شد که ازاین تعداد 98انشعاب تبدیل به مجاز شد و2هزارو262انشعاب غیرمجازقطع شده اند .

معاون نظارت بربهره برداری شرکت آبفار استان کرمان با اشاره به عوامل بازدارنده ای که سبب رفتن مردم به سمت استفاده از انشعاب غیرمجاز می شود گفت: ازجمله این عوامل بحث اخذ پروانه ساخت وساز است که در روستاها نیزعلی رغم مشکلات مالی که مردم دارند دهیاری ها مبلغی را برای دریافت پروانه ساخت وساز طلب می کند درنتیجه بدلیل هزینه بالای پروانه فرد پروانه اخذ ننموده و از آنجا یی که جهت خرید انشعاب بایستی پروانه ساختمانی ارائه نماید لذااقدام به نصب انشعاب غیر مجاز می نماید . 

وی بیشترین استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز را در جنوب استان ذکر کرد وگفت: شاید نیاز است به شکل جدی درحوزه فرهنگ استفاده مجاز از آب دراین مناطق بیشتر کار شود وافراد به سمت استفاده قانونی ومجاز از آب پیش بروند.

جمالی زاده بیان کرد:  درسال 96طبق برنامه باید 2هزار و500انشعاب غیرمجاز را جمع آوری یا شرایط تبدیل به مجاز را فراهم می کردیم که 150درصد دراین حوزه کار شد وبیش از 3هزار و762انشعاب غیرمجازشناسایی که از این تعداد 382تبدیل به مجاز و3هزارو379انشعاب نیز قطع شدند.

وی ازتخفیف وتشویق های شرکت آبفار استان برای دارندگان انشعاب غیرمجاز که داوطلبانه اعلام وضعیت کنند خبرداد وگفت: اگر انشعاب غیرمجازی توسط پرسنل شرکت آبفار شناسایی شود و به مرحله پرونده سازی قضایی برسد علاوه برجریمه ای که طبق قانون باید بپردازند خسارتی که به شرکت آبفار استان نیز وارد کرده اند هم باید پرداخت شود اما اگر فردی داوطلبانه مراجعه کند پایین ترین نوع تعرفه برای مجاز کردن انشعاب وی را اختصاص خواهیم داد .

معاون نظارت برشرکت آبفار استان کرمان خواستارهمکاری مردم با این طرح شدو افزود: در آئین نامه اجرایی قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب آورده شده اگرمورد غیرمجاز دراراضی ملی نباشد وحکم قضایی نیزهنوز مطرح نباشد شرکت می تواند انشعاب موقت 3ساله به فرد بدهد تا دراین مدت وضعیت انشعاب خود را تعیین تکلیف کند.

خوشبختانه در راستای اجرای طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز درشهرستان های مختلف استان اقدامات خیلی خوبی انجام شده واغلب شهرستانها ازبرنامه تعیین شده جلوترهستند به طور مثال در شهرستان بم برای سال 97برخورد با157انشعاب غیرمجاز مصوب شده بود که 158انشعاب برخورد شد که 142درصدپیشرفت کار را در برمی گیرد یا در شهرستان رودبارجنوب که برخورد با 225انشعاب غیرمجاز مصوبه امسال بوده است که تنها در 7ماهه ابتدای سال 270برخورد انجام شده که 120درصد پیشرفت فیزیکی کار است.

شهرستان های کهنوج و فاریاب وکرمان در رده های بعدی بیشترین پیشرفت در حوزه برخورد با انشعاب های مجازطی 7ماهه اول سال هستند که 89تا85درصد پیشرفت فیزیکی دارند.