عضويت مهندس عليزاده بعنوان عضوهيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي

Printer-friendly version
پنجشنبه, آبان 16, 1398
​در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن

در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن، اعضاي جديد هيات مديره و بازرس انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع نيروي برق  انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عليزاده به عنوان يكي از اعضاي اصلي هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي انتخاب شد. دراين جلسه كه اكثريت اعضاي مجمع حضور داشتند،‌پس از رأي گيري، به ترتيب مهندس محمد اله داد، مهندس علي سعيدي، مهندس اكبر حسن بيگلو، مهندس عليرضا عليزاده و مهندس حسن كريمي با كسب اكثريت آرا به عنوان اعضاي اصلي و مهندس محمد

موسوي زاده به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره انجمن انتخاب شدند.

همچنين دكتر بهنام بيات و مهندس اكبر فرج نيا به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي البدل انجمن حائز بيشترين راي شدند.

گروه خبر: