طرح آبرسانی مجتمع مژن آباد فاز ۶ شهرستان خواف,مجتمع اوندر فاز ۴ شهرستان کاشمر,روستای شهر آباد شهرستان مشهد

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 16, 1396
شرکت آبفار خراسان رضوی
کد : ۲۰۰۹۶۰۰۴۰۰۰۰۰۴۸
عنوان آگهی : طرح آبرسانی مجتمع مژن آباد فاز ۶ شهرستان خواف
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت آبفار خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
کد : ۲۰۰۹۶۰۰۴۰۰۰۰۰۵۰
عنوان آگهی : طرح آبرسانی مجتمع اوندر فاز ۴ شهرستان کاشمر
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت آبفار خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
کد : ۲۰۰۹۶۰۰۴۰۰۰۰۰۵۲
عنوان آگهی : طرح آبرسانی روستای شهر آباد شهرستان مشهد
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : شرکت آبفار خراسان رضوی
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳