صرفه جویی ۱۲ میلیارد ریالی با اجرای عملیات نشت یابی شبکه آب در سبزوار

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
شرکت آبفای خراسان رضوی

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از آغاز مرحله دوم عملیات نشت یابی شبکه توزیع آب در شهرسبزوار خبرداد.

سیداحمدرضا رضوانی گفت: در اجرای این طرح ۶۶۵ مورد نشت شبکه و انشعاب با اعتبار یک میلیارد و۶۵۰ میلیون ریال شناسایی خواهد شد. 
وی همچنین با اشاره به نتایج اثربخش مرحله اول عملیات نشت یابی شبکه آب شهرسبزواردر سال قبل با هزینه ای معادل یک میلیارد و۷۵۰ میلیون ریال که منجربه شناسایی ۳۶۲ مورد نشت نامرئی وجلوگیری ازهدررفت حدود ۲۵ لیتر برثانیه شد، بیان کرد: این میزان آب معادل دبی یک حلقه چاهی است که باید با هزینه تقریبی ۱۲میلیارد ریال حفر می شد. 
رضوانی سیاست این دفتررا تعمیم عملیات نشت یابی به سایرشهرهای استان دانست و خاطرنشان کرد: این طرح علاوه برجلوگیری ازخسارات مالی وارده به شرکت و کاهش میزان هدررفت واقعی، باعث برگشت آب استحصالی به چرخه مصرف خواهد شد .
به گفته رضوانی تامین منابع مالی این طرح ازمحل اعتبارات ملی کاهش هدررفت برای ایجاد دیون سال ۹۸ و پرداخت آن ازمحل درآمدهای جاری درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه یکی ازمهمترین عوامل تسریع و اتمام به موقع عملیات نشت یابی، تهیه لوازم نوسازی انشعابات، بازسازی شبکه وآمادگی اکیپ های رفع اتفاقات برای رفع نشت است، عنوان کرد: زیرساخت های لازم قبل از عملیات نشت یابی و رفع نشت باید مهیا شود.

صرفه جویی 12 میلیارد ریالی با اجرای عملیات نشت یابی شبکه آب در سبزوار