سکوي خازن ساخته شده از ناوداني نمره 4

Printer-friendly version
يكشنبه, مرداد 8, 1396
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

96-1-85 سکوي خازن ساخته شده از ناوداني نمره 4

تاریخ شروع خرید 1396/05/04
تاریخ پایان خرید 1396/05/11
شماره مشخصه 96-1-85
برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
محل خرید اسناد

شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس:

www.kurdelectric.com     www.kurdelectric.ir

از تاریخ 96/5/4تا پایان وقت 96/5/11 قابل دانلود می باشد

محل تحویل اسناد

کردستان - سنندج - بلوارجانبازان - سايت اداري (توس نوذر) – کد پستي 34463-66168  شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه