ساخت و نصب پل فلزی در پست های انتقال شهرستان سمنان

Printer-friendly version
سه شنبه, تير 10, 1399
در شرکت برق منطقه ای سمنان محقق شد.

به منظور تردد ماشین آلات سنگین در محدوده پستهای انتقال، با لحاظ نمودن موارد مرتبط با پدافند غیر عامل  در شهرستان سمنان جهت انجام تعمیرات پیش گیرانه تجهیزات، پل های فلزی مناسبی طراحی و  در این پست ها نصب گردید .

مهندس مهدی معینی ، مدیر امورانتقال مرکز و غرب معاونت بهره برداری با اعلام این خبر افزود : با توجه به لزوم دسترسی سریع و آسان به تاسیسات پست های انتقال به منظور انجام تعمیرات و نگهداری آنها در مواقع اضطراری و بحرانی در فاز اول نسبت به شناسایی نقاط قابل بهبود  مسیرهای تردد در پستهای انتقال  اقدام و سپس با طراحی و نصب پل های فلزی مناسب در مسیرهای مذکور اقدام گردید به نحوی که در حال حاضر امکان دسترسی سریع و آسان به کلیه تجهیزات فراهم گردیده است .

گروه خبر: