رسانه تصویری

اقدامات صورت گرفته در شهرهای آذربایجان غربی

تعمیرات شبکه فشار متوسط هوایی
مسیر روستاهای عربشاه وجداقیه
'مدیریت توزیع برق تکاب'

  

تغییر آرایش شبکه فشار متوسط هوایی 
'مدیریت توزیع برق تکاب'

برگزاری کلاس ایمنی با موضوع دستورالعمل ایمنی، مفصل و سرکابل بندی

"مدیریت توزیع برق ماکو"

Pages