دومین همایش ملی آموزش جغرافیا با رویکردآب ومحیط زیست

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 20, 1397
این همایش به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار میشود.

دومین همایش ملی آموزش جغرافیا با رویکردآب ومحیط زیست ۲۰ دی ماه۹۷ به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار میشود. شایان ذکر است که سخنرانی این همایش را مهندس ابراهیم نیا مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عهده دار است.