در تهران هر خانواده در سال ۱۸۹ هزار لیتر آب مصرف می کند یعنی دو برابر استاندارد جهانی