خرید یک دستگاه مخزن فلزی ۲۰۰ مترمکعبی روستای مرتضی گرد

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 26, 1397
شرکت آبفار تهران
کد : ۹۷/۲۵
عنوان آگهی : خرید یک دستگاه مخزن فلزی ۲۰۰ مترمکعبی روستای مرتضی گرد ( مجتمع شهیدصنیع خانی - تهران ) نوبت دوم
آگهی در محدوده : سطح کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۴۲۴۹۱۱۴۴ - ۰۲۱