خرید کالا و تجهیزات،انتقال نیرو و برقرسانی شبکه...