خرید و لوله گذاری مجموعه هرگان نیریز

Printer-friendly version
سه شنبه, خرداد 20, 1399
شرکت آب و فاضلاب استان فارس
شماره مناقصه 99/170/7007
موضوع مناقصه اجرا
نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای
منابع مالي عمرانی
مدت انجام کار يا تحويل کالا دو ماه
مبلغ تضمين 1,053,000,000
تضمين شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
عنوان آگهي خرید و لوله گذاری مجموعه هرگان نیریز
مبلغ برآورداوليه 21,042,081,459
مهلت خريد اسناد 1399/04/02
بها سند 2000000
محل دريافت اسناد سامانه ستاد
شرکت منتشر کننده شهری فارس
محل اجراي پروژه نیریز
مهلت ارسال مدارک 1399/04/18
تاريخ گشايش پاکات 1399/04/21
تاريخ انتشار 1399/03/22
نوبت درج آگهي دوم
تاريخ انقضا آگهي 1399/03/27
متن آگهي

آگهي مناقصه و ارزیابی کیفی

 

شماره آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:  2099005669000013

نوع فراخوان : ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طريق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل  بارتبه 5 در رشته آب جهت  پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه هرگان نیریز اقدام نمايد .

1)محل پروژه : شهر نیریز

2)مدت اجرا ء پروژه : 2 ماه

3)محل اخذ اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

4) )برآورد اوليه: 21.042.081.459 ريال.

5)تاريخ نهايي اخذ اسناد: 99/04/02

6)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: 99/04/18

7)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات ارزیابی: 99/04/21  و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج : 99/04/23

8)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9)مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1.053.000.000 ريال .

10) قيمت اسناد 2000000 (ريال) به حساب 1528936404 بانك ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس که حتما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام پذیرد.

11)اعتبارات طرح از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی مي باشد.

12)نوع تضمين شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي (شرکت در فرآیند ارجاع کار) در وجه شركت آب و فاضلاب استان فارس.(سه ماه اعتبار)

13)ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسنادمناقصه درج شده است.

14) این آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاکاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد که شرکت کننده (مناقصه گر) در سامانه ثبت نام و کلیه مدارک را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،‌ کلیه پاکات علاوه بر بارگذاری در سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب فارس گردد.

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 

 

شركت آبفا استان فارس

تاريخ آگهي نوبت 99/03/22  و نوبت دوم 99/03/27