خرید و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعاب فاضلاب

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
شركت آب و فاضلاب شيراز