خریدپکیج تصفیه آب روستای کوهپایه کرمان

Printer-friendly version
چهارشنبه, آبان 17, 1396
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی

شمــاره منـــــاقصه  :12206/96/ح ق

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در نظر دارد خریدپکیج تصفیه  آب روستای کوهپایه کرمان را با مشخصات فنی موجود دراسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به عاملین فروش واجد شرایط واگذار نماید.

نشاني شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره 21به شماره تلفن:6-32473983

جهت اخذ اسناد به آدرس شرکت طبقه سوم اداره حقوقی وقراردادها مراجعه فرمائید.

-  نوع وکیفیت و کمیت کالا و خدمات: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

- تضمین شرکت درمناقصه: (فرآیند ارجاع کار) :طبق آیین نامه شماره 123402/ت 50659 هو مورخ 22/9/94 هیئت وزیران

- مبلغ تضمین  شرکت درمناقصه (فرآیند ارجاع کار):101،000،000 ریال

- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ27/8/96

- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روز شنبهمورخ11/9/96

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت  30/9 صبح روز یکشنبه  مورخ 12/9/96 درمحل دفتر مدیرعامل شرکت

- مبلغ برآورد 2،020،000،000 ریال

     توضیحات :

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است 

 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است