خريد و تحویل لوله‌های بتني مخصوص كيسينگ پايپ...

Printer-friendly version
سه شنبه, خرداد 20, 1399
آب و فاضلاب استان تهران
شماره مناقصه ٧٦٠٥٣٢/١٠١٠٩/د
موضوع مناقصه خرید
نوع مناقصه عمومی دو مرحله ای
منابع مالي عمرانی
عنوان آگهي مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خريد و تحویل لوله‌های بتني مخصوص كيسينگ پايپ جكينگ به اقطار 1400 الی 2600 ميليمتري و لوله بتنی فاضلابی به قطر 1600 میلیمتر به شماره 2099005070000003
مهلت خريد اسناد 1399/03/26
شرکت منتشر کننده آب و فاضلاب استان تهران
مهلت ارسال مدارک 1399/04/09
تلفن تماس 88392678
آپلود اسناد مناقصات اسناد ارزیابی کیفی
عنوان روزنامه کیهان
تاريخ انتشار 1399/03/20
شماره صفحه روزنامه 10
نوبت درج آگهي اول
تاريخ انقضا آگهي 1400/03/20
متن آگهي

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي یک‌مرحله‌ای

شركت آب وفاضلاب استان تهران  در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خريد و تحویل لوله‌های بتني مخصوص كيسينگ پايپ جكينگ به اقطار 1400 الی 2600 ميليمتري و لوله بتنی فاضلابی به قطر 1600 میلیمتر به شماره 2099005070000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت 10:00 روز سه‌شنبه مورخ 20/03/1399  می‌باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه‌گران ارسال خواهد شد.

پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ  26/03/1399

پایان مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به سامانه: ساعت 10:00  روز دوشنبه  مورخ  09/04/1399

محل اعتبار: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - عمرانی

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر 88392678 می‌باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس  :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تصوير آگهی