خريد سيم روکشدار سه لايه اي به سطح مقطع 185 ميلي متر مربع

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 14, 1398
توزيع برق آذربايجان شرقي
توزيع برق آذربايجان شرقي شركت :
 عمومي   مناقصه 
معامله :
 50/98  شماره :
خريد سيم روکشدار سه لايه اي به سطح مقطع 185 ميلي متر مربع موضوع :
,810,000,000 سپرده (ريال) :
تبريز بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز جاري 0101925266009
بانك :
1398/08/19   تا تاريخ :  1398/08/12  از تاريخ : 
مهلت خريد اسناد :
1398/09/05 تاريخ بازگشايي پاكات :
بعهده ارشاد روزنامه هاي درج آگهي :
  توضيحات :
متون :