خدمات بهره برداري پست های فوق توزیع

Printer-friendly version
يكشنبه, مهر 15, 1397
شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

روش معامله:مناقصه نوع :فراخوان ارزیابی کیفی دسته بندی:حساب های بانکی:: 
شماره:9712005موضوع:خدمات بهره برداري پست های فوق توزیعمیزان سپرده:0واحد پولی:ریالحوزه فعالیت :وضعیت :فعالتاریخ شروع دریافت اسناد:1397-7-7 09:30:00تاریخ پایان دریافت اسناد:1397-7-12 18:00:00تاریخ شروع ارسال پیشنهاد:1397-7-14 08:00:00تاریخ پایان ارسال پیشنهاد1397-7-7 11:00:00تاریخ بازگشایی پاکت ها:1397-7-28 11:00:00روزنامه رسمی:

آفرینش

توضیحات:ضمایم:آگهی 001.zip