حجم کنوني مخزن سدهاي کشور حدود 24 ميليارد مترمکعب

Printer-friendly version
پنجشنبه, دى 23, 1395
شرکت مديريت منابع آب ايران اعلام کرد؛

با توجه به بارش‌هاي خوب هفته‌هاي گذشته؛ اين ميزان حجم مخزن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از 7 درصد افزايش برخوردار است، ولي کماکان 53 درصد مخازن سدهاي کشور خالي است.

بر اساس آخرين آمار ارسالي از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران، حجم کنوني مخازن سدهاي کشور حدود 24 ميليارد متر مکعب است.
به‌گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي شرکت مديريت منابع آب ايران، از ابتداي سال آبي جاري تا نیمه دي‌ماه جاري، حجم مخازن سدهاي کشور کمتر از 24 ميليارد متر مکعب بوده است.
بر اساس اين گزارش، با توجه به بارش‌هاي خوب هفته‌هاي گذشته؛ اين ميزان حجم مخزن در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از 7 درصد افزايش برخوردار است، ولي کماکان 53 درصد مخازن سدهاي کشور خالي است.
حجم مخازن سدهاي کشور در مدت مشابه سال گذشته، 21 ميليارد و 980 ميليون مترمکعب بوده است.
در اين گزارش، حجم مخازن سدهاي کشور از ابتداي سال آبي جاري تا 15 دي‌ماه جاري 23 ميلياردو 450 ميليون متر مکعب و ظرفيت کل مخازن سدهاي کشور 49 ميلياردو 600 ميليون مترمکعب ثبت شده است.
بر پايه اين گزارش، از اول مهرماه تا 15 ديماه جاري، ورودي آب به مخازن سدهاي کشور 6 ميلياردو 420 ميليون متر مکعب و خروجي آن 7 ميلياردو 790ميليون متر مکعب بوده است.
اين گزارش حاکي از آن است که ورودي آب به مخازن سدهاي کشور از ابتداي سال آبي جاري تا 15 ديماه جاري، در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل،  34درصد کاهش و خروجي آن 21 درصد افزايش داشته است.
ورودي آب به مخازن سدهاي کشور در مدت مشابه سال قبل 9 ميلياردو 800ميليون متر مکعب و خروجي آن 6 ميلياردو 420 ميليون متر مکعب بوده است.