جذب نیروی امریه سربازی در وزارت نیرو

Printer-friendly version
چهارشنبه, مهر 3, 1398
به‌منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح

وزارت نیرو به‌منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به‌سوی سازندگی مأمور نیروی امریه سربازی جذب می‌کند.

وزارت نیرو به‌منظور استفاده بهینه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمی کشور به‌سوی سازندگی و بالندگی و افزایش سطح بهره‌وری و اثربخشی کارکنان وظیفه مأمور اقدام به جذب نیروی سربازی امریه دارای برگ اعزام در مورخه 01/10/1398 می‌کند در همین راستا سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir به‌منظور ایجاد فرصت برابر و همچنین شفافیت فرآیند جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق راه‌اندازی شده است، لذا متقاضیان جذب و پذیرش امریه سربازی می‌توانند جهت اطلاع از شرایط برخورداری از امریه سربازی در صنعت آب و برق و نیز ثبت‌نام از تاریخ 01/7/1398 لغایت 30/7/1398 به این سامانه مراجعه کنند.