جانمایی تصفیه خانه آب محلات با حضورکارشناسان شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور

Printer-friendly version
دوشنبه, دى 24, 1397
ساخت این تصفیه خانه به صورتBOT توسط سرمایه گذار اجرایی می شود.

        درراستای ساخت تصفیه خانه متعارف آب در شهر محلات کارشناسان دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشوردر خصوص جانمایی آن در شهر محلات حضور یافتند.

         به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی عباس نظری مدیر امور آب وفاضلاب شهرستان محلات اظهار داشت : در جلسه ای که باحضور کارشناسان دفترنظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور ،کارشناسان مشاور ری آب ، کارشناسان ستان مرکزی ، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب  و کارشناسان شرکت سهامی آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در شهر محلات برگزار شد جانمایی تصفیه خانه متعارف آب شهرهای محلات و نیم ور  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم ارائه شد.

         وی با اشاره به اینکه طرح ساخت این تصفیه خانه پیش از این تایید شده بود افزود: در این جلسه مقرر شد این تصفیه خانه جنب فیلتراسیون موجود طراحی و ساخت آن  به صورت BOT توسط سرمایه گذار اجرایی گردد.