تصفیه مقدماتی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC,...

Printer-friendly version
دوشنبه, مهر 9, 1397
شرکت آبفای قزوین
کد : ۹۷/۱۳/۱۰۰۰۶
عنوان آگهی : احداث ساختمان نگهبانی و اپراتور مراقبت از تأسیسات مخزن شمال شهر آبیک
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
محل دریافت اسناد : سایت الکترونیک دولت
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۶۵۱۶۳۳۰۴۰۰۶ بانک کشاورزی
عنوان روزنامه : جهان اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

 

کد : ۹۷/۱۳/۱۰۰۱۰
عنوان آگهی : تصفیه مقدماتی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر البرز به روش PC
آگهی در محدوده : کشوری
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
محل دریافت اسناد : سایت الکترونیک دولت
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۶۵۱۶۳۳۰۴۰۰۶ کشاورزی
عنوان روزنامه : جهان اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹