تجدید مناقصه برونسپاری دستمزد نصب و سرویس انشعاب و وصول مطالبات

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 31, 1399
شركت توزيع برق استان اصفهان

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي خريداري نمايد .

 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

ساعت بازگشايي پاكات مناقصه

مبلغ سپرده

شركت در مناقصه (ريال)

1

تجدید مناقصه برونسپاری دستمزد نصب و سرویس انشعاب و وصول مطالبات (منطقه شمال و شرق و منطقه غرب)

99/1781

07/03/1399

9:00

1.616.000.000

 

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دو شنبه مورخ 22/02/99 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 27/02/99 در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصدهزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهرصادرات بشماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : از روز یک شنبه مورخ 28/02/99  تا ساعت 00/09  صبح روز چهار شنبه مورخ 07/03/99

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1)ضمانت نامه بانكي معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3)فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات :

1-     هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي اقتصاد ملی و عصر اقتصاد بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2-اسناد و مدارك و اطلاعات كامل اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معاملات توانير به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسي ميباشدهمچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir   و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد .

به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا لاك گرفته شده با لاك غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.