تامین ۳۵ دستگاه خودرو استیجاری...

Printer-friendly version
چهارشنبه, تير 11, 1399
شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
مناقصه ۹۹/۱۷ - تامین ۳۵ دستگاه خودرو استیجاری (به شرح جدول نیاز سنجی) همراه با راننده جهت استفاده در تمامی شهرستانها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد تامین ۳۵ دستگاه خودرو استیجاری ( بشرح جدول نیاز سنجی )  همراه با راننده جهت استفاده در تمامی شهرستانهای استان بوشهر ا به شرح ذیل به شرکت خدماتی واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در کد حمل ونقل  هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ لغایت ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹ جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

۱-   شماره فراخوان در سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۰۱۳۴۴۰۰۰۰۳۰

۲-   مبلغ تقریبی برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰/۱۸ ریال

۳-   مدت اجرا : ۱۲ ماه شمسی

۴-   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

۵- قیمت خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره ۵-۷۴۱۳۹۳-۱۱-۲۸۰۲ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR۴۴۰۶۰۰۲۸۰۲۰۱۱۰۰۷۴۱۳۹۳۰۰۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد

۶-  تضمین شرکت در شرکت در فرآیند ارجاع بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

۷-  هزینه درج آگهی در روزنامه در دو نوبت طبق تعرفه آزاد و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

۸- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹  به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

۹- پاکتهای مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

۱۰-  کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

۱۱-  مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

۱۲-   به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۳-  سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

۱۴-  نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلی دلواری - کوچه تنگسیر ۱

۱۵-  سایت اینترنتی شرکت : https://abfa-bushehr.ir/

۱۶-  تلفن تماس : ۳۱۶۴۰۰۰۰-۰۷۷